De DRU Cultuurfabriek. Foto: PR
De DRU Cultuurfabriek. Foto: PR

Besparingsmaatregelen en andere aanpak jeugdzorg maken begroting gemeente sluitend


ULFT - Ondanks de dreigende financiële tegenwind is het college van B & w in Oude IJsselstreek er in geslaagd een sluitende begroting voor 2020-2023 aan te bieden aan de gemeenteraad. De conclusie in het kort: er moet worden bespaard, maar voorzieningen en de kwaliteit van de dienstverlening blijven zoveel mogelijk op peil en de woonlasten stijgen slechts minimaal.

Door Walter Hobelman

"Het was niet makkelijk om na de behandeling van de voorjaarsnota nu een sluitende begroting 2020-2023 aan te bieden", aldus wethouder Ben Hiddinga bij de presentatie van de begroting. Begin dit jaar zorgden de oplopende kosten in het sociaal domein nog voor veel onrust en onzekerheid. "Binnen het sociaal domein zijn we geconfronteerd met uitdagingen die vragen om innovatieve maatregelen. Daarom zijn we gestart met een kwaliteitsslag in het sociaal domein. Centraal in deze transformatie staan de begrippen normaliseren, voorkomen en innoveren/samenwerken. Met deze beweging sluiten we nog beter aan bij de behoeften van onze inwoners en al die mensen die de zorg verlenen. Dat is ook de reden dat wij bij voorbeeld de toegang tot de jeugdzorg op een andere manier gaan vormgeven en dat wij zijn gestart met het project Meedoen Werkt! Door al deze kwalitatieve stappen te zetten, verwachten wij om vanaf 2022 binnen de beschikbare middelen uit te komen", zo is in de inleiding van de begroting te lezen.
Wethouder Bert Kuster, verantwoordelijk voor onder andere de jeugdzorg, licht dat toe. "We zijn een samenwerking aangegaan met de organisatie Buurtzorg Jong. Zij zijn nu bezig om alles in kaart te brengen. We zijn een samenwerking aangegaan voor vijf jaar, dat zorgt voor rust en het bouwen aan goede onderlinge relaties." De wethouder denkt hiermee te bereiken dat er een efficiëntere werkwijze en duidelijkere situatie ontstaat. "Veel meer dan dat we dat tot nu toe hebben gedaan gaan we kijken wat er écht nodig is. Soms is bepaald gedrag ook heel normaal bij een bepaalde leeftijd. Waar begint en eindigt de persoonlijke verantwoordelijkheid bij ouders? Ook hier gaan we vanaf nu anders mee om."
Andere maatregelen om de begroting sluitend te krijgen zijn bijvoorbeeld de keus om te bezuinigen op het onderhoud van wegen en bruggen en ook wordt er voor komend jaar een bedrag van 975.000 euro uit de algemene reserve gehaald om het negatief resultaat in 2020 te dekken. Ook wil men 'gemeentelijk vastgoed' verkopen. De woonlasten voor de inwoners (ozb, rioolheffing en afvalstoffenheffing gezamenlijk) stijgen beperkt, met 1,85 procent.
Tijdens de presentatie geven de vijf wethouders op hoofdlijnen een inkijkje in de plannen die hun portefeuille betreffen. Zo vertelt wethouder Peter van de Wardt iets over 'een leven lang leren' waarmee de gemeente de samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs nog beter op elkaar wil laten aansluiten om in de snel veranderende samenleving iedereen de kans te geven 'bij de les te blijven.'

Wethouder Janine Kock legt uit op welke wijze de gemeente gaat werken aan 'toekomst bestendig wonen' en hoe de gemeente blijft werken aan de doelstelling om in 2030 een energie neutrale gemeente te zijn.
Haar collega Ria Ankersmit geeft inzicht in de manier waarop de gemeente bezig is met plattelandsontwikkeling.
Ben Hiddinga, verantwoordelijk voor onder andere de financiën geeft een algehele toelichting op de begroting en wethouder Bert Kuster zoomt in op de nieuwe aanpak van de jeugdzorg.
"Vaak zijn inwoners bij de presentatie van een nieuwe gemeentebegroting alleen maar geïnteresseerd in het percentage waarmee de woonlasten eventueel gaan stijgen. Maar een begroting raakt alle facetten van de samenleving en we kiezen er daarom voor om alle wethouders de ruimte te geven om een toelichting te geven. Achter elk onderdeel van de begroting zitten namelijk mitsen en maren. Wij gaan ervoor om die zaken uit te leggen", legt wethouder Hiddinga uit.
Dat uitleggen gebeurt op donderdag 10 oktober in de DRU-conferentiezaal. Dan gaan de wethouders hun 'troonrede' houden in de DRU-conferentiezaal. Op donderdag 17 oktober volgen dan de Algemene Beschouwingen, met de eerste termijn van de raad. Het college geeft tijdens deze vergadering geen eerste reactie. De inhoudelijke reacties van de portefeuillehouders vinden plaatst bij aanvang van de commissievergaderingen op maandag 28 oktober (AFE), woensdag 30 oktober (FL) en donderdag 31 oktober (MO).
Op donderdag 7 november vindt de tweede termijn en besluitvorming plaats tijdens de openbare raadsvergadering in de DRU-conferentiezaal, ook dan begint de vergadering om 20.00 uur en is iedereen van harte welkom.
De begroting, die de titel 'samen bouwen' heeft gekregen, is te vinden op de vernieuwde website van de gemeente: www.oude-ijsselstreek.begrotingonline.nl/programmabegroting-2020-2023.

Meer berichten