Willem-Alexanderplein in Gendringen. Foto: Roel Kleinpenning
Willem-Alexanderplein in Gendringen. Foto: Roel Kleinpenning foto Roel Kleinpenning

Raad worstelt met dossier Woonplaza Gendringen

Politiek

GENDRINGEN – Voorafgaand aan de bespreking van de voorjaarsnota in de gemeenteraad is er bijna een uur gediscussieerd over een ander agendapunt dat voor de nodige hoofdbrekens zorgt. Het college van B & W heeft de gemeenteraad gevraagd een bedrag van 620.000 euro beschikbaar te stellen om de vervuilde grond onder het Willem Alexanderplein te kunnen saneren. Dat heeft gezorgd voor een stevige discussie.

Door Walter Hobelman

De (voormalige) gemeenteraad heeft zich zorgen gemaakt over de ontwikkelingen in Gendringen. In een motie die op 7 juli 2016 raadsbreed is aangenomen staat dat “er snel actie ondernomen moet worden om een visie en actieplan te maken, gedragen door eigenaren en bewoners.”
Daaruit volgde een gebiedsvisie die in 2021 is vastgesteld in de raad. Een belangrijk punt hierin de leegstaand van het Woonplaza pand aan de Anholtseweg (grenzend aan het Willem Alexanderplein) en de mogelijke verplaatsing van de enige supermarkt in het dorp van de huidige locatie aan de Grotestraat naar het Willem Alexanderplein.
Het college heeft begin 2022 te kennen gegeven een verhuizing van de huidige coop supermarkt naar het Woonplaza pand positief te ondersteunen. Probleem daarbij is dat de grond vervuild is en gesaneerd moet worden. Daarvoor is 1,4 miljoen euro nodig, waarvan een groot deel via subsidies binnengehaald kan worden. Het restant bedrag moet dus uit ‘eigen middelen’ komen en daarover moest de raad een besluit nemen. Daarvoor verzoekt het college de gemeenteraad “Een budget van 620.000 euro beschikbaar te stellen ten behoeve van de sanering, archeologie en inrichting van de openbare ruimte, indien de gebiedsontwikkeling supermarkt Gendringen doorgaat.”
De verschillende partijen waren verbolgen over het feit dat dit discussiestuk ‘rechtstreeks in de raad’ besproken moest worden en dat er geen tijd is geweest zich hierover vooraf te informeren. Reden hiervoor is onder andere het feit dat de initiatiefnemer die mogelijk een supermarkt wil bouwen uiterlijk 1 juli duidelijkheid moest hebben. Nadat de partijen hun mening hadden gegeven, bood wethouder Hiddinga zijn excuses aan over deze gang van zaken. “Er is iets in de routing richting de raad niet goed gegaan en ik heb daarvoor in de commissie al mijn excuus aangeboden en doe dat hier nu nogmaals. Dit gaat niet meer gebeuren.”
Hij legt uit dat, indien de gemeente de grond niet gaat saneren, de businesscase helemaal niet doorgaat. “Doen we het niet, dan blijft die vervuilde grond liggen en moet er toch ooit iets mee gebeuren. Nu hebben we nog de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor de subsidies.”
Naast de manier waarop het onderwerp in de raad besproken moest worden, is er nog een andere hobbel. Een aantal omwonenden van het plein hebben op 25 juni opnieuw een brief gestuurd waarin ze bezwaren benoemen tegen de mogelijke bouw van een supermarkt. Zij zien liever dat er woningen gebouwd gaan worden en dat de supermarkt op de huidige locatie blijft. “Als er toch geld gestopt moet worden in de ontwikkeling van de locatie Woonplaza, stem dan in met het voorstel van het college van B&W om een budget van 620.000 euro beschikbaar te stellen ten behoeve van de sanering, archeologie en inrichting van de openbare ruimte, onder de voorwaarde dat op de locatie Woonplaza uitsluitend woningbouw wordt gerealiseerd”, is het verzoek aan het eind van de brief.
In een memo naar aanleiding van deze brief schrijft wethouder Hiddinga op 29 juni: “De gebiedsvisie Gendringen biedt in principe ruimte voor woningbouw op de Woonplaza-locatie. Dit scenario is volgens ons echter niet haalbaar, vanwege de verwervingskosten van Woonplaza, de vervuiling van het Willem-Alexanderplein en de hoge bouwkosten op dit moment. Er is geen verantwoord woningbouwprogramma op Woonplaza denkbaar dat deze kosten ‘terugverdient’. Daarbij is dan nog geen rekening gehouden met de verwerving van Woonplaza. In de brief geven omwonenden aan dat zij hadden verwacht dat het college samen met de buurt alternatieve plannen uit zou werken. Dit is een verwachting die het college niet kan waarmaken. De gemeente is geen eigenaar van Woonplaza en ook geen projectontwikkelaar. Het is dan ook niet aan het college om hierover in gesprek te gaan met omwonenden.”
Tijdens een kort rondje in de buurt van het Woonplaza pand blijken de meningen verdeeld. Omwonenden en passanten, die allemaal niet met hun naam in de krant willen, reageren zeer verschillend. “Hoe eerder dit lelijke pand verdwijnt hoe liever”, is een veel gehoorde opmerking. Of er dan woningen of een supermarkt moet komen is voor de meesten nog iets waar “goed over nagedacht moet worden.”
Een aantal mensen noemt de huidige locatie van de supermarkt als “uiterst onveilig” in combinatie met de school die er dichtbij ligt. “De bevoorrading zorgt soms echt voor gevaarlijke situaties en die onveiligheid is er op het Willem Alexander plein niet.”
Dat het bouwen van woningen noodzakelijk is, erkent iedereen. “Maar dat kan ook prima op de plek waar nu de supermarkt staat. Dat vind ik logischer dan hier op het Willem Alexanderplein.”

Uiteindelijk gaat de raad, met uitzondering van de DorpEnPlattelandBeweging, schoorvoetend en nog met de nodige vragen, mitsen en maren, akkoord met het voorstel. Hiermee is de weg vrij voor de volgende stappen in het proces. Of, en wanneer de supermarkt mogelijk op de genoemde locatie wordt gebouwd is nog lang niet duidelijk. Hiervoor moet namelijk ook het bestemmingsplan nog gewijzigd worden.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Gelderse Post