Wethouder Janine Kock bij het Borchuus. Foto: Roel Kleinpenning
Wethouder Janine Kock bij het Borchuus. Foto: Roel Kleinpenning foto Roel Kleinpenning

Cultuur als verbindende factor in Oude IJsselstreek

Politiek

VARSSEVELD – De gemeente wil kunst en cultuur een extra impuls geven en stimuleren dat meer inwoners aan culturele activiteiten meedoen. Het college van B&W heeft ingestemd met een nieuwe cultuurnota, die naar verwachting in september in de raad wordt besproken. De nota beschrijft de nieuwe cultuurplannen van het college zoals het verweven van cultuur binnen andere beleidsvelden als educatie, gezondheid, toerisme en recreatie, en het sociaal domein.

Door Walter Hobelman

De cultuurnota heeft de titel ‘Cultuur smeed de toekomst’ en geeft een nieuwe culturele visie voor Oude IJsselstreek voor de komende tien jaar. “De nieuwe Cultuurnota past binnen de plannen van het Cultuur- en erfgoedpact Achterhoek (CEPA) en geeft ook ruimte aan ons eigen cultureel veld, om te vernieuwen, verbinden en verstevigen”, aldus wethouder Janine Kock bij de presentatie van de cultuurnota in het Borchuus in Varsseveld. “Kunst en cultuur hebben een economische maatschappelijke meerwaarde en zijn een belangrijk onderdeel van onze samenleving. Kunst en cultuur verbinden en inspireren om mee te doen en dragen zichtbaar bij aan geluk, talentontwikkeling en sociale verbinding. Wat sport is voor het lichaam is cultuur voor de geest. We hebben in onze gemeente een rijk cultureel verenigingsleven en daar bouwen we met deze nota op voort. “
In de Cultuurnota staan vijf pijlers centraal, waar de gemeente de komende tien jaar op inzet. Die pijlers zijn: kunst- & cultuureducatie, community art (kunst en cultuur als middel binnen het sociaal domein), toerisme en recreatie (cultuuraanbod als middel om toeristen aan te trekken), een cultuurplatform en de verschillende podia, musea en kunst in de openbare ruimte.

Cultuurmakelaar
Een ‘cultuurmakelaar’ moet ervoor gaan zorgen dat verschillende culturele activiteiten worden samengebracht. “Het stimuleren van samenwerking in het culturele veld staat centraal. Het verbinden van partijen, bouwen van bruggen en vooral ook het aanjagen van nieuwe projecten en signaleren van nieuwe ontwikkelingen binnen het culturele veld zijn belangrijke taken van de cultuurmakelaar”, aldus de wethouder. Ook wordt er nagedacht over een (digitaal) cultuurplatform dat een belangrijk overzicht kan geven van het culturele leven in Oude IJsselstreek. “Het platform heeft een groot bereik en verbindt van genieter via amateur tot professional. Op een zeer toegankelijke, aantrekkelijke en succesvolle wijze komen vraag en aanbod bij elkaar, vergelijkbaar met platforms als Marktplaats en Airbnb.”
De gemeenteraad bespreekt de Cultuurnota naar verwachting in september. Wanneer de raad de nota heeft vastgesteld, gaat de gemeente, samen met haar partners, aan de slag met de uitvoering. In het uitvoeringsprogramma worden per pijler specifieke activiteiten benoemd.
De volledige cultuurnota is te vinden op de website van de gemeente: www.oude-ijsselstreek.nl/nieuws

Advertenties doorgeplaatst vanuit Gelderse Post