Momentopname van de raadsvergadering over de voorjaarsnota Foto: Walter Hobelman.
Momentopname van de raadsvergadering over de voorjaarsnota Foto: Walter Hobelman.

Bespreking voorjaarsnota in teken van SDG’s, woonlasten en verkeersveiligheid

Politiek

OUDEIJSSELSTREEK – In de laatste officiële gemeenteraadsvergadering voor het zomerreces staan onder andere de bespreking van de jaarstukken 2022 en de voorjaarsnota 2024 op de agenda. Donderdag 29 juni is er lang gesproken over de plannen van het college en de bijbehorende financiële invulling daarvan. Om 0.30 uur werd de vergadering gesloten.

Door Walter Hobelman

De voorjaarsnota dient als ‘opstap’ naar de begroting die later dit jaar door de raad moet worden vastgesteld. Het biedt de politieke partijen de gelegenheid om het college financiële kaders mee te geven voor die programmabegroting.

De acht partijen geven in hun ‘algemene beschouwingen’ hun visie op de voorjaarsnota en daarin zitten behoorlijk veel overeenkomsten bij de diverse partijen. De door verantwoordelijk wethouder Marco Bennink getrokken conclusie “dat we er als gemeente goed voorstaan” wordt door verschillende woordvoerders een beetje in twijfel getrokken. Iets wat de wethouder zelf ook erkent. “Voor nu staan we er goed voor, de toekomst (met name na 2026, WH) is onzeker.” Dat heeft te maken met ‘het ravijn van Rutte’, het tekort dat ontstaat als gevolg van het kasboek van het Rijk.

Vrijwel alle partijen gaan uitgebreid in op de stijgende woonlasten. In de voorjaarsnota wordt een totale lastenstijging voorspelt van ongeveer tien procent. VVD en DePB dienen een motie in waarin het college wordt opgeroepen om ‘de OZB te handhaven op het niveau van 2022’. Deze motie haalt het echter niet.

Er wordt tijdens de vergadering veelvuldig stilgestaan bij de verkeersveiligheid. Met name de kruising Slingeparallel N317 /Oude IJsselweg komt aan bod. In een motie wordt het college opgedragen om “Alles op alles te blijven zetten om de provincie te overtuigen van de noodzaak van afdoende maatregelen op redelijke termijn en zo snel mogelijk in samenspraak met de provincie te onderzoeken of in 2025 geen tijdelijke, maar definitieve maatregelen getroffen kunnen worden. En bij het opstellen van het investeringsplan in de begroting 2024 rekening te houden met voor dit onderzoek benodigde middelen, alsmede met de kosten aan de kant van de gemeente van bijvoorbeeld een rotonde of fietstunnel.” Deze motie wordt unaniem aangenomen, evenals een motie met de naam ‘Stop pesten’. Deze motie is door de kinderraad onlangs al aangenomen en ook de gemeenteraad gaat hierin mee. Deze motie gaat nu ook naar alle scholen en verenigingen in de gemeente om pesten te stoppen en te voorkomen.

Ook over de Sustainable Development Goals (SDG’s, zie kader) wordt uitgebreid gesproken. Het college wil deze SDG’s implementeren in de beleidsvoering en hiervan een “lokale vertaling te maken en de SDG’s te betrekken bij beleidsvorming en hierin verdere stappen te zetten. Het college wordt opgedragen “Met de raad in gesprek te blijven over de lokale vertaling van de SDG’s en de wijze waarop deze in onze gemeente wordt toegepast.” Deze motie wordt door alle partijen me tuitzondering van DePB ook aangenomen.

Voor de neutrale toeschouwer op de publieke tribune of via de livestream thuis is de vergadering een lange zit, met relatief weinig politiek vuurwerk. Op hoofdlijnen zitten alle partijen op één lijn, over de invulling het coalitieakkoord en de daarbij horende financiële kaders verschilt men af en toe van mening.

“We gaan door met onze ambities zoals we die vorig jaar hebben vastgesteld. Voor 2026 en daarna geven we een signaal af aan het Rijk en de provincie, net als veel andere gemeenten in onze regio. Er moet geld bij”, aldus Bennink. “We sluiten onze ogen niet voor de toekomst, maar vinden het te voorbarig om nu al te bezuinigen.”

De SDG’s verwijzen naar de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals) die zijn vastgesteld door de Verenigde Naties in 2015. Deze doelen stellen een mondiale agenda vast voor duurzame ontwikkeling tegen 2030. Hieronder vind je een lijst met de SDG’s in het Nederlands:
Geen armoede, Geen honger, Goede gezondheid en welzijn, Kwaliteitsonderwijs, Gendergelijkheid, Schoon water en sanitair, Betaalbare en duurzame energie, Eerlijk werk en economische groei, Industrie, innovatie en infrastructuur, Ongelijkheid verminderen, Duurzame steden en gemeenschappen, Verantwoorde consumptie en productie, Klimaatactie, Leven in het water, Leven op het land, Vrede, justitie en sterke publieke diensten, Partnerschap om doelstellingen te bereiken.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Gelderse Post