Het gemeentehuis in Gendringen.
Het gemeentehuis in Gendringen. (Foto: )

Begroting 2019 sluitend dankzij algemene reserve

GENDRINGEN - De eerste begroting van het nieuwe college van B&W in Oude IJsselstreek is gepresenteerd. De programmabegroting met de titel 'Met lef' geeft inzicht in de manier waarop de plannen die in het coalitieakkoord zijn omschreven handen en voeten krijgen en wat daarvan de financiële gevolgen zijn. Duidelijk is dat het tekort binnen het sociaal domein een grote stempel drukt op het huishoudboekje van de gemeente.

Door Walter Hobelman

De begroting de titel 'Met lef' meegeven getuigt zeker van lef. Het coalitieakkoord droeg de titel 'met lef samen bouwen aan onze toekomst' en dat zorgde voor nogal wat kritische kanttekeningen vanuit de oppositiepartijen in de nieuwe gemeenteraad die van mening waren dat dat 'lef nóg wel ontbrak in het coalitieakkoord'.
Toch is de titel wel te begrijpen. Er is lef nodig om een goede balans te vinden in het stimuleren van de economie, huisvesting van scholen, duurzaamheid, plattelandsontwikkeling en het nemen van maatregelen om een beter woningaanbod mogelijk te maken dat aansluit bij de vraag uit de markt. "De uitdaging voor de komende jaren ligt niet in het bereiken van zoveel mogelijk verschillende opgaven afzonderlijk, maar is juist om de opgaven in samenhang met elkaar uit te voeren", zo staat in de begroting te lezen. Het gaat om belangrijke zaken waarvoor het college helder omschreven plannen uitwerkt in de begroting. De balans kan echter verstoord gaan worden door de toenemende tekorten binnen het sociaal domein. Op basis van de huidige cijfers wordt in 2019 een tekort verwacht van ruim 4 miljoen euro. "Het college streeft er naar om vanaf 2020 weer uit te komen met de beschikbare budgetten en een structureel sluitende begroting te hebben. Dit vraagt wel om een stevig pakket aan maatregelen om binnen het sociaal domein de tekorten om te buigen en daar zijn we inmiddels keihard mee bezig", aldus wethouder Bert Kuster tijdens de presentatie van de begroting.
Wethouder Ben Hiddinga, die financiën in zijn portefeuille heeft, vindt de eerste begroting van het nieuwe college "realistisch, met voldoende mogelijkheden om te investeren in de samenleving. We komen alleen verder als we met lef denken in mogelijkheden, samenwerken en werken in samenhang. Samen, slagvaardig en middenin de samenleving. Daar staan wij als college voor."
"Voor veel mensen is het misschien een beetje onduidelijk hoe een gemeente met financiën om moet gaan. Vaak wordt gedacht dat alles uit één potje komt en dat het geld naar eigen wens en inzicht verdeeld kan worden. Dat is niet het geval", aldus wethouder Kuster. "Geld dat we uit Den Haag krijgen voor het sociaal domein heeft ook uitsluitend die bestemming. Dat kan dus niet voor iets anders gebruikt worden", legt hij uit. "Het tekort binnen het sociaal domein moet dus ook binnen het sociaal domen opgelost worden. Als dat echter niet mogelijk is, zoals nu het geval blijkt, dan hebben we de algemene reserve om het tekort aan te vullen. Het is dan wel noodzakelijk om binnen het sociaal domein zelf voor de langere termijn te zoeken naar manieren om de kosten terug te dringen."
Om besparingen binnen het sociaal domein mogelijk te maken wordt alles op dit moment geëvalueerd. "Waar kan anders of efficiënter worden gewerkt? Moet er iets veranderen in de ongelimiteerde keuzevrijheid van zorgpartners zoals we die op dit moment hebben? Onder andere dat soort vragen nemen we onder de loep", aldus wethouder Kuster. "Slechts één heilig huisje blijft overeind staan. Alle inwoners die hulp nodig hebben worden op passende wijze ondersteund. Maar het kan wel slimmer in sommige gevallen."
Uit de begroting blijkt verder dat de woonlasten (bestaande uit de ozb, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing) in 2019 stijgen met gemiddeld 14,50 euro per huishouden. "Met deze stijging van gemiddeld 2,38 procent blijven we onder de afgesproken maximale stijging van 3 procent", aldus Hiddinga.
De gepresenteerde begroting wordt op 18 oktober besproken in de gemeenteraad tijdens de 'algemene beschouwingen'. Dan wordt duidelijk wat de verschillende partijen van de plannen en de begroting vinden. Op 8 november vindt dan de uiteindelijke besluitvorming plaats tijdens de begrotingsraadsvergadering. Beide vergaderingen zijn openbaar en vinden plaats in de conferentiezaal in de DRU cultuurfabriek.

Meer berichten