Watersalamander voelt zich thuis in een poel. Foto: PR
Watersalamander voelt zich thuis in een poel. Foto: PR (Foto: )

Peddelen langs Poelen bij Sinderen

SINDEREN - Het IVN heeft voor zondag 15 juli een fietsactiviteit rond Sinderen op het programma staan: een route van circa twaalf kilometer over kerkenpaden. Doel van deze fietstocht tussen 14.00 en 16.30 uur vormen de verschillende poelen in het afwisselende Sinderense landschap. Het startpunt is de Keurhorsterkerk aan de Sinderenseweg 61. Opgeven bij Johan Westerveld, tel 0315- 617576.

Poelen zijn voor amfibieën, libellen en (water)planten van levensbelang. Poelen brengen variatie in een terrein. Meer variatie betekent altijd meer planten- en diersoorten (betere biodiversiteit). Poelen kunnen dienen als groeiplaats voor water-, moeras- en oeverplanten, als leefgebied voor amfibieën, insecten en andere ongewervelden, maar ook als drinkplaats voor vogels en zoogdieren. Niet alleen de poel zelf maar ook de oever kan bij uitstek geschikt zijn voor bepaalde organismen. Denk aan warmteminnende insecten die hun nesten kunnen maken in de zonnige noordoever. Ook voor bijzondere pionierplanten als koprus en kruipend moerasscherm, die afhankelijk zijn van het steeds weer ontstaan van open plekken op de oever, kan een poel waardevol zijn. Naast poelen zijn er tal van andere watertypen die dezelfde ecologische functie vervullen, zoals vijvers, kleiputten, vennen, duinmeertjes, wielen en ijsbanen.Op een groot aantal plaatsen in Nederland is voldoende geschikt landhabitat voor soorten aanwezig. Geschikte voortplantingswateren ontbreken vaak. Door het aanleggen van poelen kan een gebied voor amfibieën en libellen geschikt worden. Dat is nodig want door schaalvergroting in de landbouw, daling van het grondwaterpeil en de vervanging door automatische zelfdrinkinstallaties, zijn veel poelen verdwenen.
In een poel wordt het waterpeil bepaald door de aanvoer en verdamping van water. Als de bodem doorlatend is, wordt het waterpeil door het grondwater bepaald. Als de bodem niet doorlatend is (bijvoorbeeld door een kleilaag), wordt een poel door regenwater gevuld. Van nature is de waterstand in poelen hoog in de winter en het voorjaar en zakt deze in de zomer langzaam. Wanneer poelen aan het eind van de zomer af en toe eens droogvallen, is dat geen probleem (op zo'n moment is het handig om beheer uit te voeren). Doordat het grondwaterpeil sterk wordt beïnvloed door waterwinning en drainage voor de landbouw, kunnen poelen te vroeg in het jaar en te frequent droogvallen. Hierdoor krijgen eieren en larven van amfibieën en libellen onvoldoende kans zich te ontwikkelen.

Meer berichten