College aan de slag met inpassing van zonnevelden

College kiest voor zorgvuldige inpassing van zonnevelden

OUDE IJSSELSTREEK - De gemeente Oude IJsselstreek heeft de ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn. Naast het fors besparen van energie is het ook nodig duurzame energie op te wekken. Initiatieven voor het opwekken van duurzame energie zijn vaak zichtbaar in het landschap. Om initiatieven zorgvuldig in te passen is het 'Uitnodigingskader lokale duurzame energie opwekking' opgesteld. In het Uitnodigingskader staat waar en onder welke voorwaarden het opwekken van duurzame energie wordt toegestaan. Het gaat vooral om zonnevelden, maar ook over windenergie en biomassa. De gemeenteraad behandelt het voorstel in juni.

Energieneutraal betekent dat binnen de grenzen van de gemeente net zoveel energie wordt opgewekt als verbruikt. Naast energie besparen, heeft de gemeente een duidelijke taakstelling voor de opwekking van duurzame energie. De gemeente heeft een deel van haar doelstelling 'Energieneutraal Oude IJsselstreek in 2030' al bereikt. Een aantal installaties, waaronder windmolens en enkele zonnevelden staan al of zijn in het proces van realisatie. Voor de biovergister in Varsseveld is de vergunning verleend. Toch is nog steeds een forse inzet op verduurzaming noodzakelijk om de doelstelling te realiseren. Zodat ook aan toekomstige generaties een leefbare wereld wordt doorgegeven en Oude IJsselstreek een schone en groene gemeente blijft.

Initiatieven mogelijk maken
Initiatieven voor het opwekken van energie hebben ruimtelijke impact. In de huidige bestemmingsplannen zijn de mogelijkheden voor duurzame energie initiatieven zeer beperkt. Het afgelopen jaar hebben verschillende ontwikkelaars gemeenten benaderd over de mogelijkheden voor het ontwikkelen van duurzame energie. Het gaat met name om zonnevelden. Het 'Uitnodigingskader' geeft duidelijkheid aan initiatiefnemers èn aan de inwoners waar en onder welke voorwaarden duurzame energie kan worden ingepast. Met deskundigen, maatschappelijke partijen en betrokken is gekeken waar belangrijke waarden, op gebied van onder andere natuur, landschap, cultuurhistorie, te vinden zijn. Daarvoor is ook eerder (vastgesteld) beleid gebruikt. Op basis hiervan zijn gebieden geselecteerd die geschikt zijn voor duurzame energie opwekking, minder geschikt of niet geschikt. Dit is terug te vinden op een inpassingskaart.

Participatie
In het 'Uitnodigingskader' zijn specifiek criteria opgesteld voor participatie. Zo moet een initiatiefnemer van bijvoorbeeld een zonneveld overleggen met de omwonenden over het plan. Ook ziet de gemeente mogelijkheden voor financiële participatie.

Meer berichten