Afbeelding

Woningbouwprojecten in Varsseveld stap dichterbij

Wonen

VARSSEVELD - De bouw van woningen in twee grote uitbreidingslocaties in Varsseveld is weer een stap dichterbij gekomen. Afgelopen week ging het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oude IJsselstreek akkoord met de Nota zienswijzen voor De Tuit  (voorheen Varsseveld West). Verwacht wordt dat daar nog voor het einde van het jaar de eerste activiteiten te zien zijn. Voor een andere locatie, ’t Hiddink (voorheen Varsseveld Noord), werd het programma gepresenteerd.

In de Regionale Woonagenda en Woondeal is opgenomen dat Oude IJsselstreek tot 2030, 1.500 woningen wil laten bouwen. Hiermee wil de gemeente voldoen aan de toegenomen vraag naar woningen. Twee door de raad aangewezen grote uitbreidingslocaties in Varsseveld maken daar deel van uit. De voortgang in de plannen voor De Tuit en ’t Hiddink vormt een mooie stap op weg naar realisatie van de zo welkome woningen in Oude IJsselstreek. 

De Tuit
De plannen voor De Tuit hebben eind 2023 ter inzage gelegen voor opmerkingen. In die periode zijn zes zienswijzen ingediend. Deze zijn samengevat en beantwoord in de Nota zienswijzen. De bezwaren hebben vooral te maken met verandering van uitzicht en de afstand en hoogte van de nieuwbouw.
Het college heeft afgelopen week ingestemd met de Nota en enkele wijzigingen verwerkt in de plannen. Het daarop aangepaste bestemmingsplan, exploitatieplan en beeldkwaliteitsplan wordt nu aan de raad voor gelegd om gewijzigd te laten vaststellen.
Daarnaast gaat het college akkoord met hogere grenswaarden voor de geluidbelasting op een deel van de nieuwe woningen in De Tuit en heeft het besloten om enkele percelen niet langer binnen het plangebied te laten vallen. Tot slot vraagt het college aan de raad om de grondexploitatie goed te keuren, een verliesvoorziening van 2,3 miljoen euro vast te stellen en een krediet van 30,7 miljoen euro te verstrekken voor de verdere uitvoering van het plan. Als dekking voor een deel van het tekort zijn subsidies aangevraagd bij provincie en Rijk in het kader van de versnelling woningbouw.
De Tuit wordt naar het zich nu laat aanzien behandeld in de raadscyclus van april 2024.

’t Hiddink
Na het vaststellen in 2022 van de startnotitie voor ‘t Hiddink werd in januari 2023 een eerste informatieavond voor grondeigenaren en omwonenden gehouden. Vooruitlopend op de Omgevingswet is in 2023 het locatiepaspoort omgebouwd en uitgebreid naar een programma als nieuw instrument onder die OW. Afgelopen week ging het college akkoord met het ontwerp.
In het programma legt de gemeente de concrete invulling voor de woningbouwlocatie ’t Hiddink vast. In het programma zijn uitgangspunten geformuleerd voor de thema’s landschap, klimaat, ecologie, verkeer en stedenbouw. Er worden drie woonsferen voorgesteld voor de woonvelden: ‘eigentijds dorps’, ‘bosinspiratie’ en ‘boswonen’. Het groene raamwerk vormt de basis voor ’t Hiddink. In de paragraaf verkeer is aandacht voor de ontsluiting en verbindingen voor langzaam verkeer (fietser en voetganger) en voor gemotoriseerd verkeer. Ook wordt ingegaan op openbaar vervoer. Voor de definitieve verkeersstructuur is straks bij de stedenbouwkundige uitwerking een verkeersonderzoek nodig.
Het programma ’t Hiddink wordt nu als ontwerp zes weken ter inzage gelegd. Iedereen kan dan zienswijzen indienen. Eventuele zienswijzen en de beantwoording daarvan worden verwerkt in een Nota zienswijzen. Daarna wordt het programma aan het college aangeboden ter vaststelling, naar verwachting in de maand mei.

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant