Om zoveel mogelijk water vast te houden, leggen boeren in samenwerking met Waterschap Rijn en IJssel stuwen aan. Hierdoor stroomt het water minder snel weg. Foto: PR

Om zoveel mogelijk water vast te houden, leggen boeren in samenwerking met Waterschap Rijn en IJssel stuwen aan. Hierdoor stroomt het water minder snel weg. Foto: PR

Sproei- en oppompverboden opgeheven

Natuur

ACHTERHOEK - Het is weer toegestaan om water te onttrekken uit de beken, rivieren en sloten in de Achterhoek en de Liemers. De regen van de afgelopen weken heeft ervoor gezorgd dat de waterstanden in de rivieren en beken voldoende hersteld zijn. Ook de grondwaterstand in de kwetsbare natuurgebieden De Zumpe en Stelkampsveld is weer ‘normaal’ voor deze tijd van het jaar. Het onttrekkingsverbod voor grondwater in en om die gebieden wordt ook opgeheven. De situatie is stabiel genoeg om beide geldende verboden per direct op te heffen. 

De verboden waren sinds vorige zomer van kracht (19 juli oppervlaktewater en 25 augustus grondwater bij twee natuurgebieden). Op deze manier wilde het waterschap de (grond)watervoorraad aanvullen en kwetsbare natuur beschermen. In de maanden die volgden, regende het nog steeds te weinig. De droogte bleef aanhouden en de (grond)waterstanden bleven lager dan normaal voor de tijd van het jaar. De verboden bleven dan ook in de herfst en winter tot nu toe gelden. Dijkgraaf Hein Pieper: “ Inwoners zijn zich steeds meer bewust dat ze iets aan de droogte moeten - en kúnnen - doen. Ik zie steeds meer inwoners en organisaties in onze regio maatregelen nemen om het regenwater vast te houden. Als waterschap werken we samen om natuur- en landgoederen anders in te richten en geven advies hoe maatregelen te nemen op je eigen grond. Inmiddels hebben we 200 droogtestuwen geplaatst in de kleinere slootjes samen met grondeigenaren. Ook inwoners krijgen tips via de campagne Weet van Water. Al met al zorgen al deze maatregelen ervoor dat we beter voorbereid zijn op droogte én wateroverlast. ” 

Huidige situatie
De onttrekkingsverboden worden nu ingetrokken omdat er sinds de tweede helft van december 2022 veel regen is gevallen. Het oppervlakte- en grondwater is nu weer voldoende hersteld en is er ook weer de nodige voorraad grondwater opgebouwd. De meeste stuwen zijn nog wel steeds op een hoger peil ingesteld en er wordt nog zoveel mogelijk water vastgehouden. Op deze manier krijgt de gevallen regen van de afgelopen periode ook daadwerkelijk de tijd om naar het grondwater te zakken. De grondwaterstanden in de Achterhoek en de Liemers zijn nu voor het hele gebied weer normaal. Lokaal zijn er nog wel wat verschillen. In sommige deelgebieden is het hoger en in sommige nog iets lager dan normaal voor de tijd van het jaar (dit was in november en december nog niet zo, omdat het toen te weinig regende).
De afgelopen jaren zijn er in de Achterhoek en de Liemers al allerlei maatregelen genomen om het regenwater op te vangen, zoals de stuwen in rivieren en beken op de hoogste stand te zetten, 200 stuwen te plaatsen in sloten in het landelijk gebied, en landgoederen en natuurgebieden anders in te richten. Vooral de hoge zandgronden in de Achterhoek worden harder getroffen door droogte vanwege de ligging (hoge zandgronden en bijna geen mogelijkheden om water in te laten vanuit de grote rivieren). De afgelopen 5 jaar hebben we 4 extreem droge zomers gehad. Meer info hierover is te vinden op de webpagina www.wrij.nl/droogte.
Het waterschap wil de grondwaterstanden niet alleen in de winter hoger hebben, maar vooral ook in de zomer/voorjaar, als de natuur en gewassen het nodig hebben. Daarom willen de waterschappen op de lange termijn de grondwaterstand in het hele gebied structureel hoger krijgen (ofwel jaarlijks 100 mm extra regenwater opvangen/ vasthouden en in de grond brengen in plaats van afvoeren via de rivieren).

Oproep: houd water vast!?
Het waterschap roept?iedereen nog steeds op om het (regen) water vast te houden, zodat het de grond in kan. In de hoger én laaggelegen gebieden. Bijvoorbeeld door regentonnen te plaatsen, de regenpijp af te koppelen van het riool, duikers af te sluiten en tegels te vervangen door planten.? De Achterhoek is extra gevoelig voor extreme droogte, vanwege de ligging op de hoge zandgronden én het feit dat er kan er geen extra water ingelaten worden uit de grote rivieren en is het gebied dus afhankelijk van de regen.?Meer tips zijn te vinden op: www.weetvanwater.nl.

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant