Tractor op de weg. Foto: Pixabay
Tractor op de weg. Foto: Pixabay Pixabay

Provincie wil vier landbouw-passeerhavens op N318

Vervoer

AALTEN/VARSSEVELD - Provincie Gelderland wil vier landbouwpasseerhavens aanleggen op de provinciale weg (N318) tussen Varsseveld en Aalten. Gedeputeerde Staten van Gelderland stelden op 19 december daarvoor het ontwerp-inpassingsplan N318 Varsseveld-Aalten vast. Daarmee wordt een belangrijke stap gezet om de verkeersveiligheid op de provinciale weg te verbeteren. Vanaf 28 december tot en met 7 februari ligt dit plan formeel ter inzage. Iedereen mag daarop reageren.

Op het traject N318 tussen Varsseveld en Aalten gaven bestuurders van langzaam rijdende voertuigen aan dat zij zich onveilig voelen vanwege gevaarlijke inhaalbewegingen van ander verkeer. Automobilisten moeten soms lang wachten om een tractor in te kunnen halen en nemen daardoor vaak (te) veel risico.
Daarom treft de provincie een aantal maatregelen, waaronder de aanleg van vier verplichte landbouwpasseerhavens. De landbouwpasseerhavens dragen bij aan het verhogen van de verkeersveiligheid. Door de aanleg van deze verplichte landbouwpasseerhavens wordt het langzame verkeer gescheiden van het overige verkeer op de rijbaan. Ook wordt er een inhaalverbod ingesteld. Hierdoor worden ernstige ongelukken door inhaalpogingen voorkomen.

De landbouwpasseerhavens zullen op twee plekken langs de provinciale weg tussen Varsseveld en Aalten komen te liggen, aan beide kanten van de weg. Twee komen te liggen op de Varsseveldsestraatweg in de buurt van de Vellegendijk. De andere twee op de Aaltenseweg in de buurt van de Entinkweg. De landbouwpasseerhavens worden naast de bestaande weg aangelegd en zijn alleen toegankelijk voor landbouwverkeer. Landbouwvoertuigen moeten hier verplicht gebruik van maken zodat ander verkeer kan passeren. Vervolgens voegt het landbouwverkeer weer in op de provinciale weg. 

Terinzagelegging
Het provinciaal inpassingsplan maakt de aanleg van de vier landbouwpasseerhavens planologisch mogelijk. Na het besluit van Gedeputeerde Staten begint de formele zienswijzenprocedure, de zogeheten terinzagelegging. Vanaf 28 december heeft iedereen zes weken de gelegenheid zijn mening over het ontwerp inpassingsplan te geven. De ontwerpbesluiten digitaal in te zien op de provinciale website.

Vervolg
Na de terinzagelegging en verwerking van de ingediende zienswijzen stellen Provinciale Staten het inpassingsplan vast. Dat is waarschijnlijk in het tweede kwartaal van 2024. Afhankelijk van eventuele verdere procedures starten daarna de voorbereidende werkzaamheden.


www.gelderland.nl/N318Landbouwpas-seerhavens

Advertenties doorgeplaatst vanuit Gelderse Post Oude IJsselstreek